لودینگ

استفاده از قوطی پلاستیکی یا فلزی

بسته بندی